หน้าแรก2023-01-30T16:15:31+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม
Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม
บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

เล่าเรื่องงานวิจัย

รวมวิดีโอ

จิตวิทยาเชิงบวก

การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

ความแตกต่างระหว่าง GEN ในที่ทำงาน

บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ผศ.อัญชลี จิตราภิรมย์ (นิสิต) ได้รับรางวัล “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ดร.กชกร รุ่งหัวไผ่ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา

Showcase|

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต (2/64)

0

คณาจารย์

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ Scopus พ.ศ. 2565

Go to Top