ภาวะซึมเศร้า อารมณ์เศร้า โรคซึมเศร้า แตกต่างกันอย่างไร
โดย ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ปริญญานิพนธ์เรื่อง
โปรแกรมการปรึกษาแบบบูรณาการที่มีต่อการกำกับอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีภาวะซึมเศร้า
Integrative Counseling Program to Emotion Regulation of Undergraduate Students on Depression
ปีการศึกษา 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล (หลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ (ร่วม)
11 พฤศจิกายน 2563

by Admin

Share

Related Posts