Categories: Showcase

by krit tarin

Share

[รศ. ใหม่ป้ายแดง]

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ใน “สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์”

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts