ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด/ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

การขายทอดตลาด

ลำดับที่

ปี

ประเภท

วันที่ประกาศ

วันที่ขายทอดตลาด

Download

1

2565

ขายทอดตลาด

29 สิงหาคม 2565

14 กันยายน 2565

[File]

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับที่

ปีงบประมาณ

ประเภท

ไตรมาสที่

Download

1

2566

ครุภัณฑ์และวัสดุ

1 (เดือนตุลาคม  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

[File]