ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด/ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่

ปี

ประเภท

วันที่ประกาศ

วันที่ประกวดราคา

Download

1 2567 ครุภัณฑ์ 1 เมษายน 2567 เมษายน 2567 [File] [File]

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับที่

ปีงบประมาณ

ประเภท

ไตรมาสที่

Download

1 2566 พัสดุ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) [File]
2 2566 พัสดุ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [File]
3 2566 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) [File]
4 2566 1 (เดือนตุลาคม  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [File]

การขายทอดตลาด

ลำดับที่

ปี

ประเภท

วันที่ประกาศ

วันที่ขายทอดตลาด

Download

1 2567 ขายทอดตลาด 22 กุมภาพันธ์ 2567 13 มีนาคม 2567 [File]

2

2566

ขายทอดตลาด 8 มิถุนายน 2566

12 กรกฎาคม 2566

[File]

3 2565 ขายทอดตลาด 29 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565 [File]