สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม

Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

พันธกิจ (Mission)

สมรรถนะหลัก (Core Competence)

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Produce quality research and graduates who are strong in research, quantitative, qualitative, and mixed methods research.

พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม

Develop individual who have expertise in behavioral sciences and applied psychology, and can apply knowledge to solve behavioral problems at individual, social and organizational levels.

บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

Integrate knowledge from research and teaching towards providing academic services to society at all levels.

ตราสัญลักษณ์และสีประจำสถาบันฯ

ตราสัญลักษณ์

Srinakharinwirot University

สีประจำสถาบันฯ

  1. สีม่วงแดงเข้ม (Red Violet)
  2. ค่าสี
    C: 60 M: 100 Y: 40 K: 40
    R: 87 G: 18 B: 70
    #571246