ครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 68
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 68
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

การประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม ครั้งที่ 40”
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 – 15.00 น.
ณ อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom[ลงทะเบียน]

07:00 – 08:30 น.

พิธีสงฆ์ และมอบรางวัลแก่บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

10:00 – 12:00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Urbanization and Healthy City: Challenging of Psychosocial Behavioral Research” by Zoom
โดย Dr.Suvajee Good, Regional Advisor, Health Promotion and Social Determinants of Health,
WHO Regional Office for South-East Asia

13:00 – 15:00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) (Zoom)
– ห้อง 1 ด้านสังคมและการเรียนรู้
– ห้อง 2 ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัด
– ห้อง 3 ด้านองค์การและสุขภาพ

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. (Zoom)

[Download Abstract Book]

เวลาในการนำเสนอ: 10 นาที
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ: 10 นาที

ห้อง 1 ด้านสังคมและการเรียนรู้

วิทยากรประจำห้อง
ผศ. ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รศ.พ.ต.อ.ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา

พิธีกรประจำห้อง: ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร  เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT: นางสาววาสนา วงษ์เพชร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลา
1 กมลกานต์ จีนช้าง ผู้หญิงทุกคนงดงามในแบบของตัวเอง: การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับนิยามความงามที่หลากหลายของนักศึกษาหญิงไทย 13.00-13.20 น.
2 กวีวัจน์ จักสมศักดิ์ การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเชิงบริบทของผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 13.20-13.40 น.
3 นักสิทธ์ ศักดาพัฒน์ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13.40-14.00 น.
4 พระมหาดนัยพัชร ยุนิรัมย์ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังหญิงด้วยหลักพุทธธรรม 14.00-14.20 น.

ห้อง 2 ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัด

วิทยากรประจำห้อง
อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
พิธีกรประจำห้อง: คุณวัฒนชัย กลั่นกลึง เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT: นายกฤติน ทะรินทร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลา
1 เศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในองค์กรผู้สอบบัญชี 13.00-13.20 น.
2 ต้นสาย แก้วสว่าง การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการพิทักษ์สิทธิตนเองสำหรับสตรีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 13.20-13.40 น.
3 สันติภาพ นันทะสาร การพัฒนาแบบวัดลักษณะยึดติดความสมบูรณ์แบบฉบับปรับปรุงสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 13.40-14.00 น.

ห้อง 3 ด้านองค์การและสุขภาพ

วิทยากรประจำห้อง
อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ (ภายใน)
อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิธีกรประจำห้อง: คุณสมพระยา จินดาภาณุกูล เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT: นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลา
1 ชาติวุฒิ วังวล ประสิทธิผลของโปรแกรมทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางเพศ 13.00-13.20 น.
2 นิตยา สุขชัยสงค์ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน เบาหวาน เบาใจ ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดแผล
ที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้
13.20-13.40 น.
3 จารุศรี จิรวิสิฐกุล ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของพนักงานองค์การพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 13.40-14.00 น.
4 ณัฎฐา ระกำพล ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 14.00-14.20 น.