คณะกรรมการประจำสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ungsinun@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร
narisarap@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
saran@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐหัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
thasuk@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
sudarattu@g.swu.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากรผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
jutarat@g.swu.ac.th

บริหารหลักสูตร


สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ประธานหลักสูตร วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
kanchanapa@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพลกรรมการและเลขานุการหลักสูตร วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
pitchayanee@g.swu.ac.th

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย, มีวิชาเรียน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐประธานหลักสูตร ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
thasuk@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์กรรมการและเลขานุการหลักสูตร ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
sudarattu@g.swu.ac.th

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ประธานหลักสูตร ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
nanchatsan@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่กรรมการและเลขานุการหลักสูตร ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
narnimon@g.swu.ac.th