เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

การคัดลอกผลงานวิชาการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับส่วนงาน

 งานวิจัย
คู่มืองานวิจัย
 งานธุรการและสารบรรณ
[คำสั่ง]*

หมายเหตุ * ลงชื่อเข้าใช้ด้วย g.swu.ac.th ก่อนเปิดทุกครั้ง