เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แผนปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกำกับติดตาม
การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ผลการปฏิบัติตามแผน
การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน