Categories: Showcase

by krit tarin

Share

[ผศ. ใหม่ป้ายแดง] ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
.
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ใน “สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์”
.
ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts