วารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผลิตวารสารวิชาการ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 3 วารสาร ประกอบด้วย วารสารพฤติกรรมศาสตร์, The Journal of Behavioral Science และ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วารสารทั้ง 3 ฉบับ ได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการวารสารในรูปแบบออนไลน์ โดยบทความที่เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
(Warasan Phuettikammasat)

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการวิจัยแบบสหวิทยาการ จากหลากหลายศาสตร์ร่วมกัน อาทิเช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

ตีพิมพ์ฉบับแรก สิงหาคม 2537
ภาษา ไทย
ตีพิมพ์ปีละ
2 ฉบับ
             ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม
             ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม

ISSN: 1686-1442
TCI ฐาน 1 (2565-2567)

The Journal of Behavioral Science

The aim of The Journal of Behavioral Science (TJBS) is to provide a platform for authors to publish their original academic work that seeks explanations for human behavior at various levels (individual, group, organizational and socio-cultural), through an interdisciplinary perspective of the behavioral sciences.

ISSN: 1906-4675 (Print) ISSN: 2651-2246 (Online)
Start Year: 2006
Language: English
Issues per year: 3 issues from 2019
(Published on 31 January, 31 May and 30 September)
TCI tier 1 (2563-2567)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(Journal of Behavioral Science for Development)

Journal of Behavioral Science for Development publishes articles covering the diverse areas of behavioral science. It places importance on presenting information which aims to study, understand and explain human behaviors for the development of individuals, organizations, communities and societies. The development should lead to implications for policy making at organizational, regional or national level.

ISSN: 2228-9453 (Print)
ISSN: 2651-2319 (Online)
ภาษา: ไทย
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

             ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม
             ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม

ผู้ตีพิมพ์ต้องนำเสนอผลงานวิจัยในวันสถาปนาสถาบันฯ วันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี
TCI ฐาน 1 (2563-2567)