มคอ./TQF

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF)
เป็นแบบเอกสารจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2565

2564

2563

2562

2562

2561

2561

2560

2560

2559

2559

2558

2558

2557

2557

2556

2556

2555

2555