สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เป็นสถาบันวิจัยสร้างองค์ความรู้และผลิตนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อสังคม

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ.
1 Professor Dr.William Line 2497
2 Professor Dr.Ernest E.Boesch 2497 – 2502
3 Professor Dr. Hugh Philp 2502 – 2506
4 ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์ 2506 – 2512
5 ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต 2512 – 2526
6 อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 2526 – 2531
7 ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต 2531 – 2534
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ 2534 – 2543
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 2543 – 2547
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี  2547 – 2551
11 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม 2551 – 2555
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 2555 – 2564
13 รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง 2564 – ปัจจุบัน