นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
jutarat@g.swu.ac.th โทร. 17637

นางสาววาสนา วงษ์เพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
wassanaw@g.swu.ac.th โทร. 17625
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)
kanika@g.swu.ac.th โทร. 17621

นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
supimchanok@g.swu.ac.th โทร. 17634

นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
sangrawee@g.swu.ac.th โทร. 17612

นางสุภชาดา ตันสินชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
supachada@g.swu.ac.th โทร. 17636

นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ackarapol@g.swu.ac.th โทร. 17600

นางวริน สว่าง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
warin@g.swu.ac.th โทร. 17600

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร
พนักงานขับรถยนต์
surasakw@g.swu.ac.th โทร. 17601

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
pichitra@g.swu.ac.th โทร. 17614
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
นักวิชาการศึกษา
kannikaso@g.swu.ac.th โทร. 17611

ว่าที่ ร.ต. กฤติน ทะรินทร์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
krittint@g.swu.ac.th โทร. 17600

นางสาวอรรถยา  ยศประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
athaya@g.swu.ac.th โทร. 17600