สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
กิจกรรม2024-02-19T15:16:14+07:00

[April 2024] the Journal of Behavioral Science (TJBS) has 𝙣𝙤𝙬 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚𝙙 𝙎𝘾𝙊𝙋𝙐𝙎- 𝙌𝙪𝙖𝙧𝙩𝙞𝙡𝙚 𝟯 (𝙌𝟯) 𝙧𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜

[5 ก.พ. 67] กิจกรรม"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จากแหล่งทุนนานาชาติ"

[1 ก.พ. 67] กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

[21 ก.พ. 67] กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ”

[22 ม.ค. 67] การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยในระดับนานาชาติ

[2-3 ธ.ค. 66] ShortCourse การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ

[30 ส.ค. 66] เทคนิคการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

[22 มิ.ย. 66] BSRI กำหนดจัดอบรม "โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

[10 พ.ค. 66] แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบทความวิชาการ

[18-19 เม.ย. 66] อบรมการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

[15 มี.ค. 66] กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ

Go to Top