สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
กิจกรรม2023-05-23T13:24:26+07:00

[30 ส.ค. 66] เทคนิคการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

[22 มิ.ย. 66] BSRI กำหนดจัดอบรม "โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

[10 พ.ค. 66] แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบทความวิชาการ

[18-19 เม.ย. 66] อบรมการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

[15 มี.ค. 66] กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ

เปิดรับนิสิตใหม่ ปี 2566/1 ระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2566

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ และหากผ่านการพิจารณาจะได้รับตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (TCI กลุ่ม 1)

[1 มีนาคม 2566, 09.00 น. Online] "การเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

Go to Top