หน้าแรก2022-08-31T20:45:53+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม
Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

รายละเอียด

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม
บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

กิจกรรมเด่น

The 19th International Postgraduate Research Colloquium
(IPRC 2022)

Call for Abstracts!
Theme: “Digital Resilience: Productivity & Well-Being”
to be held on 6 & 7 October 2022

Organized by – The Faculty of Psychology, University of Mercu Buana (UMB), West Jakarta, Indonesia.

email: iprc.mercubuana2022@gmail.com

เล่าเรื่องงานวิจัย

ภาวะซึมเศร้า อารมณ์เศร้า โรคซึมเศร้า แตกต่างกันอย่างไร

เล่าเรื่องงานวิจัย|

เส้นทางชีวิตสู่การใช้ยาเสพติด: เสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เล่าเรื่องงานวิจัย|

รวมวิดีโอ

  • For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
    I Accept

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

  • For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
    I Accept

บทบาทของ Home School ในปัจจุบัน

  • For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
    I Accept

จิตวิทยาเชิงบวก

บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล (ศิษย์เก่า) “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาสังคมศาสตร์

Showcase|

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต (2/64)

0

คณาจารย์

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Go to Top