หน้าแรก2023-01-30T16:15:31+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม
Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม
บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

เล่าเรื่องงานวิจัย

ภาวะซึมเศร้า อารมณ์เศร้า โรคซึมเศร้า แตกต่างกันอย่างไร

เล่าเรื่องงานวิจัย|

เส้นทางชีวิตสู่การใช้ยาเสพติด: เสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เล่าเรื่องงานวิจัย|

รวมวิดีโอ

รู้เท่าทันกลโกงและป้องกันการหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต SCAM

Students Talk EP.1 ภาวะซึมเศร้า

Students Talk EP.2 ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ

บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง และคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

Showcase|

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

Showcase|

ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

Showcase|

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต (2/64)

0

คณาจารย์

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ Scopus พ.ศ. 2565

Go to Top