หน้าแรก2022-07-03T19:09:58+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เป็นสถาบันวิจัยสร้างองค์ความรู้และผลิตนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อสังคม

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

รายละเอียด

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มีความเข้มแข็งด้านการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อีกทั้ง
มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์ในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมทุกระดับ

67 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

การประชุมสัมมนาวิชาการ
“วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งที่ 39

เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี
การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

The 19th International Postgraduate Research Colloquium
(IPRC 2022)

Call for Abstracts!
Theme: “Digital Resilience: Productivity & Well-Being”
to be held on 6 & 7 October 2022

Organized by – The Faculty of Psychology, University of Mercu Buana (UMB), West Jakarta, Indonesia.

email: iprc.mercubuana2022@gmail.com

เล่าเรื่องงานวิจัย

ภาวะซึมเศร้า อารมณ์เศร้า โรคซึมเศร้า แตกต่างกันอย่างไร

เล่าเรื่องงานวิจัย|

เส้นทางชีวิตสู่การใช้ยาเสพติด: เสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เล่าเรื่องงานวิจัย|

รวมวิดีโอ

จิตวิทยาเชิงบวก

การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

ความแตกต่างระหว่าง GEN ในที่ทำงาน

บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

ผศ.อัญชลี จิตราภิรมย์ (นิสิต) ได้รับรางวัล “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ดร.กชกร รุ่งหัวไผ่ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา

Showcase|

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ” สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

Showcase|

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต (2/64)

0

คณาจารย์

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ พ.ศ. 2564

Go to Top