สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

Showcase

การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของ บุคลากร ศิษย์เก่า สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS ( Cloned )

By |2024-04-19T13:27:00+07:00เมษายน 19th, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช ( Cloned )

By |2024-02-14T12:56:55+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

By |2024-01-22T11:31:27+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

By |2024-01-22T11:30:14+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล “โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning

By |2024-01-22T11:27:16+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

By |2024-01-22T11:24:49+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

By |2024-01-22T11:22:03+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

By |2024-01-22T11:18:42+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

By |2024-01-22T11:17:34+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|
Go to Top