ปริญญาเอก-มีวิชาเรียน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

(แบบ 2.1)

ผลิตนักวิจัย นักพัฒนา และนวัตกรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อนิสิตจบการศึกษา (ELOs)

ELO1

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ELO2

สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม

ELO3

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย ่างสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย

ELO4

เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตร

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
 • Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
 • Doctor of Philosophy (Ph.D. ) Applied Behavioral Science Research

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่มีการทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
 2. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 3. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 9
– กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย- 6
– กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 3
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 3
ค. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย 6 หน่วยกิต
– วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง 3
– ปฏิบ้ติการวิจัยขั้นสูง 3
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต
– สัมมนาปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อยขึ้นต้น ด้วยเลข 7 หรือ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ค. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คานู พรียา โมฮัน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ ชัยสกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
ผู้ประสานงานหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มานุษยวิทยาเชิงธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นต้น
 2. นวัตกรด้านพฤติกรรมศาสตร์
 3. นักบริหารโครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 4. นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
 6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านการวิจัยและฝึกอบรม เช่น บริษัทวิจัย บริษัทฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เป็นต้น