สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บุคลากรหรือศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียง2023-05-23T18:20:50+07:00

บุคลากรหรือศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (อ.กีต้าร์) ได้รับแต่งตั้งเป็น รศ.

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (อ.ตา) ได้รับแต่งตั้งเป็น รศ.

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล "โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม" โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project - Based Learning

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

Go to Top