สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บุคลากรหรือศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียง2023-05-23T18:20:50+07:00

บุคลากรหรือศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล

อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษย์สังคมฯ จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศวครบรอบ 68 ปี

ดร.สาลินี จงใจสุรธรรม (นิสิต ป.เอก-เน้นวิจัย การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ”

ทพญ. นีรนาท ถิระศุภะ (นิสิต ป.เอก-เน้นวิจัย การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ได้รับทุนทำปริญญานิพนธ์

"นักวิจัยดีเด่น" ประจำคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปี พ.ศ. 2564

Publication of BSRI staff has been published

Publication of BSRI staff has been published

Publication of BSRI staff has been published

Go to Top