📢📢📢 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เทคนิคการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่สามารถทำไปปฏิบัติได้จริง”
.
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค และอาจารย์ ดร.ชาริน สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
.
📆 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น.
(house) รูปแบบการจัดกิจกรรม onsite
ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
.
📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/bJ2umv552T

#BSRI #SWU

by krit tarin

Share

Related Posts