เพลงประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มาร์ชสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรือเอก ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ผู้ประพันธ์คำร้องและทำนอง
ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ ขับร้อง
ดร.มนัส บุญประกอบ ผู้อำนวยการผลิตและให้คำปรึกษา

เลื่องชื่อเนานานสถาบัน วิจัยสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
แหล่งสร้างความรู้และปัญญา ก่อเกิดนานมาควรค่าจดจำ

เชี่ยวชาญการสอนการวิจัย ภูมิปัญญาไทยที่เด่นล้ำ
ประสานสากลสู่ชั้นนำ ปณิธานยิ่งล้ำดุจดั่งพาที

พฤติกรรมศาสตร์สามารถด้านวิชา เรียนรู้ศึกษาคืองานและหน้าที่
สร้างเสริมความรู้คู่ความดี ให้ศิษย์มีคุณธรรมงามล้ำค่า

พฤติกรรมศาสตร์องอาจในท่าที เป็นศักดิ์เป็นศรีงามสง่า
มุ่งนำความรู้และปัญญา พัฒนาก้าวไปในสากล

เพลงมาร์ชสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดนตรี 1)

เพลงมาร์ชสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดนตรี 2)

เพลงมาร์ชสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดนตรี 3)

เพลงสดุดีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

คุณศุลีพร ลังกา ผู้ประพันธ์คำร้อง
เรือเอก ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
ผู้ประพันธ์ทำนอง
ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
ขับร้อง
เรือเอก ภรัญยู อภัยพลชาญ
เรียบเรียงเสียงประสาน
ดร.มนัส บุญประกอบ
ผู้อำนวยการผลิตและให้คำปรึกษา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ แหล่งสร้างปราชญ์บัณฑิตจิตแจ่มใส
ทั้งรู้ลึกรู้กว้างทางวิจัย งานยิ่งใหญ่สั่งสมบรมคุณ

มีความรักความผูกพันฉันท์น้องพี่ เน้นความดีคุณธรรมนำจิตหนุน
มุ่งปรองดองช่วยเหลือและเกื้อกูล เพื่อเพิ่มพูนวิทยากล้าแกร่งดี

*หวังเพียงปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง ความรุ่งเรืองสร้างสรรค์ไทยไม่หมองศรี
ทั่วสยามถิ่นไทยล้วนเปรมปรี สุขชีวีทุกชีวิตทั่วทิศไทย

ทุกดวงใจสีม่วงเป็นประจักษ์ สำนึกรักสถาบันอันสดใส
ขอคงอยู่ควรคู่สังคมไทย เกียรติเกรียงไกรแซ่ซ้องก้องโลกา

(ซ้ำ*)

เพลงสดุดีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดนตรี 1)

เพลงสดุดีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดนตรี 2)