บริการแบบฟอร์ม

งานธุรการ

แบบคำร้อง เก็บข้อมูล/ เข้าฝึกปฏิบัติงาน (e-Form)

ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล/เข้าฝึกปฏิบัติงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์ E-mail : ackarapol@g.swu.ac.th

ขอเชิญวิทยากร/ ผู้เชียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ (e-Form)

ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล/เข้าฝึกปฏิบัติงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์ E-mail : ackarapol@g.swu.ac.th

แบบคำร้องทั่วไป (e-Form)

ขอหนังสือภายใน/ภายนอก โดยให้ผู้มีอำนาจลงนาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์ E-mail : ackarapol@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มการแจ้งข้อชี้แจงการปรับแก้ปริญญานิพนธ์ (Ms-Word)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ E-mail : kannikaso@g.swu.ac.th

แบบฟอร์มการแจ้งข้อชี้แจงการปรับแก้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Ms-Word)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ E-mail : kannikaso@g.swu.ac.th

งานการเงิน

การเชิญอาจารย์พิเศษ รูปแบบการสอน ณ สถาบันฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม E-mail : sangrawee@g.swu.ac.th

การเชิญอาจารย์พิเศษ รูปแบบการสอนออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม E-mail : sangrawee@g.swu.ac.th

งานบุคคล

1. ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]

2. (ตัวอย่าง) ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

3. ฟอร์มการลาพักผ่อนประจ าปี/ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ E-mail : supimchanok@g.swu.ac.th

4. การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ

5. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ (ต่างจังหวัด)

6. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

7. แนวปฏิบัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ และลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ E-mail : supimchanok@g.swu.ac.th