การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเส้นทางชีวิต (Life narrative) ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Gender and sexuality diversities) ในช่วงก่อนตัดสินใจใช้ยาเสพติดรวมทั้งจุดหักเหของชีวิตที่สำคัญ (Life turning points) ในการที่จะเลือกใช้ยาเสพติด ผ่านวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบใช้เรื่องเล่า (Narrative research)

โดยงานวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 10 คน ซึ่งระบุอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศครอบคลุมทั้ง กลุ่มเควียร์ ผู้หญิงข้ามเพศ หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู้ที่รักทั้งสองเพศ เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่สำคัญพบว่า เงื่อนไขสู่การใช้ยาเสพติดของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเกิดจากการถูกกดขี่ แบ่งแยกทางสังคมจากอัตลักษณ์/รสนิยมทางเพศที่แตกต่าง การเกลียดกลัวตนเองที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการมีความเปราะบางทางอารมณ์จากความรักที่ไม่สมหวังซึ่งเกิดจากการถูกตีตราทางสังคม

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะนี้ ต่อนักจิตวิทยาหรือวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ยาเสพติดว่านอกจากจะใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดหรือเลิกใช้ยาเสพติดรวมทั้งเยียวยาบาดแผลทางใจ ควรมีการทำงานในระดับสังคมเพื่อผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศร่วมด้วยเพราะการกดขี่ แบ่งแยก ตีตราทางสังคม เป็นเงื่อนไขสำคัญหนึ่งต่อการเข้าสู่เส้นทางของผู้ใช้ยาเสพติดในผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

เอกสารอ้างอิง
Nanchatsan Sakunpong. (2018). Life narrative to substance use: voices from LGBTQ
people. Journal of Health Research. 32(5), 387-394.
(Scopus index journal)
https://www.emerald.com/…/10…/JHR-08-2018-041/full/html

by Admin

Share

Related Posts