อังศินันท์ อินทรกำแหง, ดร.
รองศาสตราจารย์
ungsinun@g.swu.ac.th

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:
พฤติกรรมสุขภาพ, จิตวิทยาสุขภาพ, การศึกษานอกระบบโรงเรียน

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Senior Fellow of the Higher Education Academy (SFHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework (PR257605 – June 9, 23)

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก:

ไฟล์ประวัติ:

HTML, ประวัติ-อังศินันท์, CV-Ungsinun

นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
numchai@g.swu.ac.th,
numchai1@gmail.com

วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ:
Behavioral Science, Research Methodology, Quantitative Data Analysis, Qualitative Data Analysis

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ดร.
รองศาสตราจารย์ (2.4.67)
narisarap@g.swu.ac.th

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:
ประชากรกับการพัฒนา, พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กและเยาวชน, การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ, และการวิจัยเชิงคุณภาพ

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [Oct 13, 23]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก:

ไฟล์ประวัติ:
CV-ไทย

คานู พรียา โมฮัน, ดร. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Asst. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
kanum@g.swu.ac.th

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ความเชี่ยวชาญ:
Organizational behaviour, Employee well-being, Living Wage, Coaching & Mentoring, Wellbeing

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [Sep 12, 22]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก:

ไฟล์ประวัติ:
CV-DrKanu

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ดร.
รองศาสตราจารย์ (7.11.67)
thasuk@g.swu.ac.th

วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ความเชี่ยวชาญ:
Behavioral Science, Qualitative Research, Mixed Methods Research, Socialization

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [Mar 14, 22]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

ศรัณย์ พิมพ์ทอง, ดร.
รองศาสตราจารย์
saran@g.swu.ac.th

ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ:
Behavioral Science Research, Industrial and Organization

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar

ไฟล์ประวัติ:
ดู

นฤมล พระใหญ่, ดร.
อาจารย์
narnimon@g.swu.ac.th

ปร.ด. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา, การให้คำ ปรึกษาครอบครัว, การให้คำ ปรึกษากลุ่มแบบเน้นจุดแข็ง

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sudarattu@g.swu.ac.th

D.B.A. (Human Resources Management)
Ramkhamhaeng University

ความเชี่ยวชาญ:
Behavioral Science, Sustainable Development

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [Dec 1, 21]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

กาญจนา ภัทราวิวัฒน์, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Kanchana.Pattrawiwat@gmail.com

-วท.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-วท.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) คณะศึกษาศาสตร์ มศว

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์:
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [May 14, 22]

ความเชี่ยวชาญ:
Education, Future research

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

พิชญาณี พูนพล, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
a.pitchayanee@gmail.com

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ:
พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล,
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์,
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์,
การสื่อสารในครอบครัวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar

ไฟล์ประวัติ:
ดู

สิทธิพร ครามานนท์, ดร.
อาจารย์
sittipornk@g.swu.ac.th

ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาการปรึกษา,
จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธและจิตภาวนา,
ผู้มีความท้าทายทางกายภาพ

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, ดร.
รองศาสตราจารย์ (2.4.67)
nanchatsans@gmail.com

ปร.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ:
Psychology of sexual orientation and gender diversity, Positive psychology intervention, Satir model of psychotherapy

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework [Sep 22, 21]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

พลเทพ พูนพล, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
p.poonpol@gmail.com

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ:
Cross Cultural Management, Organizational Behavior

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework (PR279481: Feb 21, 24)

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar

ไฟล์ประวัติ:
ดู

กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ, ดร.
อาจารย์
krittipat@g.swu.ac.th

Ph.D. (Applied Psychology in Computational Cyberpsychology)
University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China

ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาประยุกต์ จิตวิทยาคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาองค์การ จิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการและสื่อสารตราสินค้า การตลาดดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภค

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ดู

พิชชาดา ประสิทธิโชค, ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (7.11.67)
pitchada@g.swu.ac.th

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

สาขาที่ทำวิจัย:
– การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research)
– การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
– พัฒนาการมนุษย์ (Human Development)
– จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)

การรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) โดย The United Kingdom Professional Standards Framework https://bit.ly/34nOiaJ [Sep 7, 20]

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ:
ประวัติ

ชาริน สุวรรณวงศ์, ดร.
อาจารย์
charins@g.swu.ac.th

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาสุขภาพ, การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ
ดู

ฮันเวเดส ดาววิสันต์, ดร.
Dr. Hanvedes Daovisan
อาจารย์
hanvedes@g.swu.ac.th

Ph.D. (Development Science) Khon Kaen University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: Occupational Well-Being, Organizational Behavior, Health Behaviors, Mental Health Stigma, Social Care, Active Ageing, Mixed methods, Meta-analysis

การตีพิมพ์ผลงาน:
Google Scholar
ORCiD

ไฟล์ประวัติ
ดู

กรวิกา กัปตพล
นักวิจัย
kornwika@g.swu.ac.th

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:

การตีพิมพ์ผลงาน:

ไฟล์ประวัติ: