ปีการศึกษา 2564

มอค. 3-6
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
วป 501  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I [T3_RB501_1_64] 3(2-2-5) ปี 1
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ [T3_RB541_1_64] 3(3-0-6) ปี 1
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพื้นฐาน [T3_RB504_1_64] 3(2-2-5) ปี 1
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา [T3_RB521_1_64] 3(2-2-5) ปี 1
วป 503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ [T3_RB503_1_64] 3(3-0-6) ปี 2
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I [T3_RB803_1_64] 3(3-0-6) ปี 2
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม [T3_RB523_1_64] 3(3-0-6) ปี 2

ภาคเรียนที่ 2/2564

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ [T3_RB502_2_64] 3(2-2-5)
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ [T3_RB511_2_64] 3(2-2-5)
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ [T3_RB581_2_64] 3(3-0-6)
วป 532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ง เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน [T3_RB532_2_64] 3(3-0-6)
วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทัล [T3_RB563_2_64] 3(3-0-6)