สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
หน้าแรก – error2024-03-05T14:01:06+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม
Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม
บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในบริบททางสังคมที่หลากหลาย

“โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในบริบททางสังคมที่หลากหลาย”

📣📣 การอบรมจะจัดทุกวันจันทร์และพุธเวลา 18.00-20.00 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 (10 ครั้งผ่านโปรแกรมซูม)” ค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท

📚หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
✔️นักจิตวิทยา
✔️นักพฤติกรรมศาสตร์
✔️ผู้จัดฝึกอบรม
✔️นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านจิตวิทยาเชิงบวก และการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกทั้งในบริบทของวิชาชีพและในชีวิตประจำวัน

👥 เพียง 25 ที่นั่ง จำนวนจำกัด ❗️❗️

▶️ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2567

The Journal of Behavioral Science (TJBS)

Call for Abstracts: Multi-Journal Special issue to be published in September 2024

Theme of Multi-journal  Special Issue (MJSI) :
“Behavioral Science  Research and Applications for Achieving SDGs”

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

[April 2024] the Journal of Behavioral Science (TJBS) has 𝙣𝙤𝙬 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚𝙙 𝙎𝘾𝙊𝙋𝙐𝙎- 𝙌𝙪𝙖𝙧𝙩𝙞𝙡𝙚 𝟯 (𝙌𝟯) 𝙧𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜

[5 ก.พ. 67] กิจกรรม"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จากแหล่งทุนนานาชาติ"

เล่าเรื่องงานวิจัย

รวมวิดีโอ

Students Talk EP.4 แดร๊กควีน Drag Queen อัตลักษณ์และคุณค่าสู่การพัฒนาตนเองและสังคม

Students Talk EP.4 แดร๊กควีน Drag Queen อัตลักษณ์และคุณค่าสู่การพัฒนาตนเองและสังคม

ความรู้เบื้องต้น ในเรื่อง "ความหลากหลายทางเพศในสังคม"

บุคลากร ศิษย์ นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัย ประจำปี 2566

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ร่วมสมัยและทักษะด้านจิตวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 1

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต(2/66)

0
0

บริการให้คำปรึกษา

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ Scopus พ.ศ. 2567

Go to Top