โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฤติกรรมศาสตร์ หัวข้อ “การทบทวนเอกสารงานวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐาน”.
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค และอาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่
.
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฤติกรรมศาสตร์ หัวข้อ “การทบทวนเอกสารงานวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐาน”