ประกาศสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 21 International Islamic University Malaysia วันที่ 12-14 สิงหาคม 2567 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567

—————————-

ตามประกาศ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ  เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 21 ณ International Islamic University Malaysia วันที่ 12-14 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นั้น คณะกรรมการพิจารณาทุน ได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับทุนดังกล่าว ดังนี้

ทุนสนับสนุนการการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก ทุนละ 11,000 บาท

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

  1. Mr. MARK ALLAN C. MANANGGIT
  2. นางสาวสุจิตรา หัดรัดชัย
  3. นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี
  4. นางสาวศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ
  5. นางสาวนริศรา ศิริพันธศักดิ์
  6. นายภาสกร  ยุรวรรณ
  7. นายนพดล จันทร์เอี่ยม
  8. นางสาวกชกร  บุญยพิทักษ์สกุล

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

  1. นางสาวสุมนทิพย์ บุญเกิด
  2. นายกฤษดา ทองทับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้นิสิตตามรายชื่อดังกล่าวมา รายงานตัวพร้อมนำ หน้าสมุดบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตของนิสิต ที่ ฝ่ายการเงิน สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 12  กรกฎาคม 2567

ประกาศ  ณ  วันที่  11   กรกฎาคม   พ.ศ.2567

[Download]

by Admin

Share

Related Posts