สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
.
โดยมีกิจกรรมในงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พิธีเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระธาตุ ใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 19 รูป กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตเพื่อสนับสนุนผู้ว่างาน จากวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว
.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ โถงชั้น1 อาคารนวัตกรรม :ศาสตราจารย์ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา