โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฤติกรรมศาสตร์ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม Atlas.ti”
.วิทยากรโดย Dr. Hanvedes Daovisan
.
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฤติกรรมศาสตร์ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม Atlas.ti”