ปีการศึกษา 2565

มอค. 3-6
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

ภาคเรียนที่ 1/2565

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
จป 811 กลยุทธ์การให้คำปรึกษาขั้นสูง [T3_AP811_1_65] 2(1-2-3)
จป 821 จิตวิทยาการรู้คิด [T3_AP821_1_65] 2(1-2-3)
จป 831 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ [T4_AP831_1_65] 2(1-2-3)
จป 705 การวิจัยแบบผสานวิธี [T3_AP705_1_65] 3(2-2-5)
จป 706 สัมมนาจิตวิทยาประยุกต์ [T4_AP706_1_65] [T4_AP706_1_65Eng] 1(0-2-1)
จป 818 การฝึกปฏิบัติด้านการปรึกษาขั้นสูง [T4_AP818_1_65] 3(0-9-0)
จป 828 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ขั้นสูง [T4_AP828_1_65] 2(0-6-0)
จป 838 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ [T3_AP838_1_65] 2(0-6-0)

ภาคเรียนที่ 2/2565

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
จป 812 การปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัด [T3_AP812_2_65] 3(2-2-5)
จป 822 การออกแบบการสอน [T3_AP822_2_65] 3(2-2-5)
จป 832 จิตวิทยาเพื่อการบริหารทุนมนุษย์ [T3_AP832_2_65] 3(2-2-5)
จป 825 พุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาชีวิต [T3_AP825_2_65] 3(2-2-5)
จป 824 จิตวิทยาการฝึกอบรม [T3_AP824_2_65] 3(2-2-5)