ทพญ. นีรนาท ถิระศุภะ (นิสิต) ได้รับทุนทำปริญญานิพนธ์