หน้าแรก2022-11-21T21:55:26+07:00

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยกระดับกำลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม
Enhance manpower in behavioral science and applied psychology to solve challenges in society.

ปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก
(มีวิชาเรียน)

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียด

ปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

รายละเอียด

สมรรถนะหลักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม
บูรณาการความรู้ทั้งจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ

เล่าเรื่องงานวิจัย

รวมวิดีโอ

Students Talk EP.3 ความเป็นพลเมืองตื่นรู้โลก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

บทบาทของ Home School ในปัจจุบัน

บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ผศ.อัญชลี จิตราภิรมย์ (นิสิต) ได้รับรางวัล “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีการศึกษา 2564

Showcase|

ดร.กชกร รุ่งหัวไผ่ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา

Showcase|

ข้อมูลน่าสนใจ

0

นิสิต (2/64)

0

คณาจารย์

0

รายงานการวิจัย

0

บทความ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินการประชุม/สอบเค้าโครง/ปากเปล่าปริญญานิพนธ์
Go to Top