ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมปราศจากความรุนแรงในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร คนไทยใช้ชีวิตในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้โรงเรียนปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยมีบทบาทในการสอนที่เกี่ยวกับความรุนแรง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งต่อร่างกาย จิตใจ เสรีภาพทางวิชาการและความคิด รวมทั้งบทบาทในการคัดค้านการใช้ความรุนแรง โดยมีเป็นตัวแปรสำคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ จิตวิญญาณความเป็นครู ความเข้าอกเข้าใจ และการสนับสนุนทางสังคม

โดย วัชพล ตุลยวิไลกุล
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

#ความรุนแรงในโรงเรียน #ครูกับความรุนแรง #โรงเรียนในฝัน #โรงเรียนปราศจากความรุนแรง #ความรุนแรงในสังคม #BSRIChannel #BSRI #สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ #มศว

by Admin

Share

Related Posts