สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
กิจกรรม2024-02-19T15:16:14+07:00

เปิดรับนิสิตใหม่ ปี 2566/1 ระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2566

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ และหากผ่านการพิจารณาจะได้รับตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (TCI กลุ่ม 1)

[1 มีนาคม 2566, 09.00 น. Online] "การเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

Go to Top