สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (13.00 น. – 16.00 น.)
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/8YevFsKtCh3hDaYUA

by krit tarin

Share

Related Posts