Categories: Showcase

by Admin

Share

[𝑩𝑺𝑹𝑰 𝑺𝒉𝒐𝒘 𝒄𝒂𝒔𝒆]
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
.
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
ข้อเสนอโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล แบบข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตในผู้ใหญ่ วัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มี ความหลากหลายทางเพศ”

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts