Categories: Showcase

by Admin

Share

[รศ. ใหม่ป้ายแดง]
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
.
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ใน “สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์”
.
ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 5/2567
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567
Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts