Categories: Showcase

by Admin

Share

[𝑩𝑺𝑹𝑰 𝑺𝒉𝒐𝒘 𝒄𝒂𝒔𝒆]
นิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร
อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
.
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ทุนพัฒนานักวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
ข้อเสนอโครงการ “การศึกษาและพัฒนาเจตคติต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอีสาน ที่เสี่ยงจะเป็นนักดื่มหน้าใหม่ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดเเบบโยนิโสมนสิการ”

– อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
– อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อาจารย์ ดร.สิทธิพร ครามานนท์

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts