by Admin

Share

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า
ถ้าเรามีภาวะซึมเศร้าแล้ว เราจะดูแลตนเองอย่างไร
ถ้าเราทำการดูแลตนเองในเบื้องต้นได้แล้ว แล้วเราจะทำอย่างไร
คลิปนี้มีคำตอบ

โดย ดร.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรถ
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts

View all
  • เนื้อหาจาก รายวิชา 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทัล

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • ชื่อปริญญานิพนธ์: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้จัดการโครงการก่อสร้างในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในกรุงเทพมหานคร

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • ชื่อปริญญานิพนธ์: ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตื่นรู้โลกของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี: การวิจัยผสานวิธี

    อ่านเพิ่มเติม>>