ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต หรือกฎหมายที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกันได้ ซึ่งทั้งนักกฎหมายและนักกิจกรรมเพื่อสังคมต่างแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวอย่างหลากหลาย ทั้งในมุมที่เห็นด้วยและความกังวลต่อมาตราบางประการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานและที่มาที่ไปต่อกฎหมายฉบับนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอนำเสนอความรู้เบื้องต้น ในเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศในสังคม” อันจะนำไปสู่ความเข้าใจทั้งในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาค รวมถึงบทบาทในการขับเคลื่อนมิติต่างๆ ในความหลากหลายทางเพศของสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

by Admin

Share

Related Posts