แดร๊กควีน (Drag Queen) อัตลักษณ์และคุณค่าสู่การพัฒนาตนเองและสังคม งานวิจัยที่ค้นหาความหมายที่แท้จริงของการแต่งแดร๊กควีน จากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งพบว่า ความหมายและคุณค่าของผู้แต่งแดร๊กควีนนั้นสำคัญ ยิ่งใหญ่กว่าภาพภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็น ทั้งคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม .

โดย โชติกา ปัทมาภรณ์
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.พิชญาณี พูนพล

by Admin

Share

Related Posts