ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ หรือ Super-Leadership
เป็นลักษณะของผู้นำที่เน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ตามให้เป็นผู้นำต
นเอง ทั้งในด้านการกระทำ ด้านความคิด และการปฏิบัติงานในองค์การ
อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน และส่งผลต่อผลิตภาพขององค์การด้วย

โดย ดร.กังวาน พงศาสนองกุล
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts