by Admin

Share

จากสภาพสังคมและโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบพลิกผันในทุกมิติ ส่งผลกระทบและทำให้เยาวชนส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเชิงความคิด พฤติกรรม และสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมในหลายด้าน เช่น ปัญหาโรคซึมเศร้า การติดเกม ยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับเยาวชนให้มีความเป็น “พลเมืองตื่นรู้โลก”

โดย ดร.พีร์นิธิ สิริธีรธราดล
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts

View all
  • เนื้อหาจาก รายวิชา 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทัล

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • ชื่อปริญญานิพนธ์: การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบบูรณาการที่มีต่อการกำกับอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีภาวะซึมเศร้า

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • ชื่อปริญญานิพนธ์: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้จัดการโครงการก่อสร้างในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในกรุงเทพมหานคร

    อ่านเพิ่มเติม>>