จากสภาพสังคมและโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบพลิกผันในทุกมิติ ส่งผลกระทบและทำให้เยาวชนส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเชิงความคิด พฤติกรรม และสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมในหลายด้าน เช่น ปัญหาโรคซึมเศร้า การติดเกม ยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับเยาวชนให้มีความเป็น “พลเมืองตื่นรู้โลก”

โดย ดร.พีร์นิธิ สิริธีรธราดล
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts