ปีการศึกษา 2565

มอค. 3-6
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ภาคเรียนที่ 1/2565

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง [T3_RB701_1_65] 3(2-2-5)
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทำงาน [T3_RB781_1_65] 3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/2565

รหัสวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6 หน่วยกิต หมายเหตุ
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน [T3_RB731_2_65] 3(3-0-6)
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ [T3_RB711_2_65] 3(2-2-5)
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ [T3_RB881_2_65] 3(1-4-4)