สิงหาคม 63 – กรกฎาคม 64

ปีการศึกษา 2563

เปิดสอน 3 หลักสูตรดังนี้

  • ปริญญาโท (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
  • ปริญญาเอก (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มีวิชาเรียน (2.1)
  • ปริญญาเอก (จิตวิทยาประยุกต์)

ปริญญาโท (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

มคอ. 1

มคอ. 2

มคอ. 3-6

มคอ. 7

ปริญญาเอก (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มีวิชาเรียน (2.1)

มคอ. 1

มคอ. 2

มคอ. 3-6

มคอ. 7

ปริญญาเอก (จิตวิทยาประยุกต์)

มคอ. 1

มคอ. 2

มคอ. 3-6

มคอ. 7