สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

สร้างชื่อเสียง

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ปีการศึกษา 2564

By |2022-09-23T21:46:58+07:00มิถุนายน 7th, 2023|Showcase|

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ” สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

By |2022-05-13T15:59:31+07:00พฤษภาคม 21st, 2023|Showcase|

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

By |2023-05-22T17:05:03+07:00พฤษภาคม 21st, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

By |2023-04-17T14:12:15+07:00มีนาคม 23rd, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

เปิดรับนิสิตใหม่ ปี 2566/1 ระดับ ป.โท ป.เอก

By |2023-03-13T22:48:55+07:00มีนาคม 13th, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

By |2023-03-13T21:46:41+07:00มีนาคม 13th, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง และคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

By |2022-12-16T12:02:41+07:00ธันวาคม 16th, 2022|Showcase|

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

By |2022-12-16T11:58:16+07:00ธันวาคม 16th, 2022|Showcase|

ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก วช. ปี งปม. 2566

By |2022-12-16T11:41:42+07:00ธันวาคม 16th, 2022|Showcase|
Go to Top