ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยมหาวิทยาลัยรังสิตและ สสส จำนวน 4 นาที 14 วินาที