ผู้บริโภคไทย “เหยื่อ” โฆษณาเกินจริง : รู้เท่าทันสื่อ (ชุดกิจกรรมที่ 2)