“ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง” โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มศว จำนวน 8 นาที 23 วินาที