สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

มีผลงานดีเด่น

ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (อ.กีต้าร์) ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”

By |2024-04-25T08:38:03+07:00เมษายน 25th, 2024|Showcase|

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (อ.ตา) ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”

By |2024-04-23T12:52:15+07:00เมษายน 23rd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

By |2024-01-22T11:31:27+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

By |2024-01-22T11:30:14+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล “โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning

By |2024-01-22T11:27:16+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

By |2024-01-22T11:24:49+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

By |2024-01-22T11:22:03+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

By |2024-01-22T11:18:42+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตในการตีพิมพ์บทความวิชาการ SCOPUS

By |2024-01-22T11:17:34+07:00มกราคม 22nd, 2024|Showcase|
Go to Top